Regulamin

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMU REZERWACJI ONLINE CENTRUM FABIANOWO

 1. § DEFINICJE

  1. CENTRUM – Centrum sportowo – rekreacyjne SPORT&BEAUTY Fabianow
  2. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, prawna, która ukończyła 18 lat, bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług oferowanych przez Centrum SPORT&BEAUTY Fabianowo, w tym rezerwacji online.
  3. USŁUGODAWCA – „Life Syle Teresa Czarcińska”, NIP 779-218-61-64, ul. Fabianowo 44, 60 – 005 Poznań, świadczącym usługi w obiekcie sportowo – rekreacyjnym SPORT&BEAUTY Fabianowo, mieszczącym się przy ul. Kowalewickiej 14.
  4. S&BF – Centrum sportowo – rekreacyjne SPORT&BEAUTY Fabianowo, będący własnością Usługodawcy.
  5. USŁUGA – oznacza usługę świadczoną przez Usługodawcę drogą elektroniczna polegająca na rezerwowaniu online wynajmu kortu tenisowego, squasha, oraz miejsca na zajęciach grupowych fitness.
  6. REZERWACJA STAŁA – usługa rezerwacji powtarzająca się każdym tygodniu danego sezonu, ze wskazaniem określonego dnia i godziny rezerwacji.
  7. REZERWACJA JEDNORAZOWA – usługa jednorazowej rezerwacji dokonywana przez Usługobiorcę na bieżąco
  8. MULTIKARNET - Multisport, OK system lub Fitprofit .

    

 2. § POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.  Celem Regulaminu jest ustanowienie podstawowych zasad i warunków korzystania z usługi rezerwacji online usług sportowo – rekreacyjnych SPORT&BEAUTY Fabianowo. Zasady zawarte w poniższym regulaminie dotyczą wszystkich jej Usługobiorców.

  2. Podstawą do korzystania z Usługi jest możliwe wyłącznie przez zarejestrowanych, pełnoletnich Usługobiorców.
  3. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapoznania się ze zrozumieniem z niniejszym Regulaminem. Korzystanie z Usługi jest jednoznaczne z jego akceptacją.
  4. Korzystanie z usługi jest dobrowolne, ma na celu ułatwienie procesu rezerwowania usług S&BF. Tradycyjna rezerwacja telefoniczna pod numerem 618300999, bądź mailowa pod adresem centrum@fabianowo.com.pl jest nadal możliwa.

    

 3. § REJESTRACJA / LOGOWANIE

  1.  Do rejestracji niezbędne jest posiadanie adresu poczty elektronicznej, oraz numeru telefonu kontaktowego.

  2. Wymagane jest pełne wypełnienie formularza kontaktowego z podaniem aktualnych danych osobowych oraz kontaktowych. Konieczne jest podanie imienia, nazwiska, płci, adresu e-mail oraz numeru telefonu, a także akceptacja niniejszego regulaminu. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych Usługobiorca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie recepcję Centrum.
  3. Osoby korzystające wcześniej z usług Usługodawcy w celu integracji z bazą danych S&BF zobowiązane są do kontaktu z recepcją klubu w celu wygenerowania numeru TOKEN, który umożliwi rejestrację.
  4. Kolejne logowanie odbywa się za użyciem LOGINU w postaci adresu e-mail oraz indywidualnego HASŁA.
  5. W przypadku zapomnienia hasła, zostanie wysłana wiadomość z instrukcja na podany adres mailowy .
 4. § DOKONYWANIE/ODWOŁYWANIE REZERWACJI
  1. Dokonywanie rezerwacji online możliwe jest 24h /dobę na wolne terminy w godzinach otwarcia klubu tj: Pon. - Pt. 7:00 – 23:00, w weekendy 8:00 – 21:00.
  2. Istnieje możliwość dokonania tylko i wyłącznie rezerwacji jednorazowych z 3 dniowym wyprzedzeniem w przypadku tenisa i squasha, w przypadku zajęć grupowych fitness 7 dniowym. W celu dokonania stałej rezerwacji należy skontaktować się z recepcją klubu.
  3. Rezerwacja online możliwa jest tylko i wyłącznie za uprzednim jej opłaceniem poprzez system płatności. W przypadku posiadania karnetów wejściowych na squasha i fitness istnieje możliwość pokrycia wejścia posiadanym karnetem. Na dokonanie płatności przewiduje się 15 min, w przeciwnym wypadku rezerwacja automatycznie się anuluje.
  4. Posiadanie Multikarnetu uprawnia do bezpłatnej rezerwacji zajęć grupowych fitness online, tylko za ukazaniem ważnej karty oraz dowodu tożsamości w klubie bezpośrednio przed planowanym skorzystaniem z usługi. W przypadku niedopełnienia jakiejkolwiek formalności za wejście będzie konieczne uiszczenie regularnej kwoty zgodniej z cennikiem S&BF.
  5. Zniżka studencka na squasha obowiązuje tylko i wyłącznie w tygodniu do godz. 16:00 oraz w weekend, za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej w recepcji Centrum. W przypadku niedopełnienia formalności konieczna będzie dopłata różnicy do ceny regularnej w recepcji S&BF.
  6. Można dokonać odwołania rezerwacji miejsca na zajęciach grupowych fitness do 3 h przed planowanym ich rozpoczęciem. W przypadku braku odwołania termin przepada, a jego koszt należy pokryć wybranym przez siebie sposobem (karnet/płatność online).
  7. Odwołanie rezerwacji na tenisa i squasha nie jest możliwe. W przypadku nie skorzystania z niej koszty nie zostaną zwrócone.
  8. W przypadku obiektywnej niemożności świadczenia usług Usługodawca ma prawo do odwołania rezerwacji, za uprzednim poinformowaniem. W tym przypadku koszty zostaną zwrócone.
 5. § OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016) informujemy, iż:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma LIFE STYLE Teresa Czarcińska, ul. Fabianowo 44, 60-002 Poznań, NIP 779-218-61-64.
  2. Przekazane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług oferowanych przez firmę Life Style Teresa Czarcińska.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów Ordynacji podatkowej i przepisów o rachunkowości.
  4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy/instytucje/podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz administratorów danych (obsługa prawna, obsługa IT, marketinkowa, kadrowo-księgowa, podmioty uczestniczące w realizacji umów/usług).
  5. Ma Pan/Pani prawo do żadania od administratorów danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz przenoszenia danych.
  6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Zarządu Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
  8. Więcej o Polityce prywatności pod linkiem http://sport-beauty.pl/nasz-klub/polityka-prywatnosci/.
 6. § POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Łamanie zasad niniejszego regulaminu, bądź Regulaminu Centrum SPORT&BEAUTY Fabianowo, będzie skutkowało zablokowaniem konta Usługobiorcy.
  2. W przypadku posiadania nieodpowiedniego stroju, obuwia, bądź innych przeciwwskazań wynikających z niestosowania się do niniejszego regulaminu, bądź Regulaminu Centrum SPORT&BEAUTY Fabianowo Usługodawca zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia skorzystania z usługi.
  3. Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Usługodawcy. Dane będą wykorzystywane i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) w celach administracyjnych oraz marketingowych.
  4. Centrum zobowiązuje się do informowania Usługobiorców o wszystkich zmianach dotyczących świadczonych usług.
  5. Usługodawca jest uprawniony do wprowadzania zmiany niniejszego Regulamin oraz cennika S&BF.
  6. W zakresie nieuregulowanym umową i mniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
  7. Jednocześnie strony umawiają się, iż wynikłe spory wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy w Poznaniu.